Privacyverklaring

Privacystatement

Stichting Onderdak kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Onderak, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Onderdak verstrekt. Stichting Onderdak kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Indien u zich aanmeldt via de website, worden de volgende gegevens gevraagd:

• Uw voor- en achternaam (aanmelder)
• Uw adresgegevens (aanmelder)
• Uw telefoonnummer (aanmelder)
• Uw e-mailadres (aanmelder)
• Reden van aanmelding

Waarom verzamelen jullie deze gegevens?
Stichting Onderdak verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, uw aanmelding te verwerken en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Onderdak uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Waarom verzamelen jullie deze gegevens?
Stichting Onderdak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden mijn gegevens gedeeld met anderen?
Stichting Onderdak verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, met uw toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien of wijzigen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@stichtingonderdak.nl. Stichting Onderdak zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aansprakelijkheid
Stichting Onderdak is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Stichting Onderdak geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Stichting Onderdak of door u aan het Stichting Onderdak door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Stichting Onderdak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Stichting Onderdak, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Stichting Onderdak mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Zijn mijn gegevens veilig?
Stichting Onderdak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Onderdak maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Onderdak verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Onderdak op via privacy@stichtingonderdak.

Postadres:
Stichting Onderdak
Bruningweg 21
6827 BM ARNHEM
Tel: 026 – 379 37 37

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09177595