Nieuw leven na Portugal

Thijs is 21 en heeft zijn leven op de rit. Nu wel. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Vijf jaar lang, vanaf zijn 16e, liep het allemaal helemaal niet zo goed. Hij gebruikte drugs, zat zonder werk, had ruzie met zijn ouders en raakte steeds opnieuw in de problemen. Uiteindelijk kwam hij op straat te staan. Iemand raadde hem aan contact op te nemen met Stichting OnderDak. Dat bleek de gouden tip.

ā€˜Woonruimte was mijn eerste zorg, maar ik wilde vooral ook een normaal leven opbouwen. Dus ik volgde de tip op en belde Stichting OnderDak. De hulp werd meteen in gang gezet: ik kreeg het aanbod om naar Portugal te gaan. Even helemaal weg uit de omgeving waarin zoveel fout was gegaan en waar ik door alle hectiek geen ruimte had om na te denken over oplossingen. Daarvoor in de plaats kwam een plek in the middle of nowhere, waar werkelijk niets te beleven was en zelfs het kleinste buurtwinkeltje ontbrak. Dan denk je wel even: ā€˜Waar ben ik beland?!?

“Nieuw leven na Portugal” verder lezen

IFZO-certificering voor Stichting Onderdak

Stichting OnderDak ontving op 18 december de IFZO-certificering. Dit betekent dat we nu een gecontracteerde zorgaanbieder zijn van forensische zorg en voldoen aan de eisen die het ministerie van Justitie en Veiligheid daarvoor stelt. De certificering geldt voor de ambulante begeleiding Ʃn de verblijfszorg die Stichting OnderDak biedt. Wim van Breukelen, coƶrdinator forensische en psychiatrische begeleiding, vertelt wat de certificering voor ons betekent.

ā€˜Wij werken al langer met en voor forensische klanten, maar met de IFZO-certificering is het veel makkelijker om klanten bij ons aan te bieden en ze dus snel te helpen. Laat ik uitleggen hoe dat zit: Stichting OnderDak is in deze regio een van de weinige zorgaanbieders van ambulante zorg Ć©n verblijfszorg. Juist die combinatie is aantrekkelijk voor de begeleiding van mensen die een straf hebben uitgezeten en van tbs-gestelden die in de resocialisatiefase zitten. “IFZO-certificering voor Stichting Onderdak” verder lezen

Wetenschappelijk onderzoek vroegsignalering Stichting OnderDak

Stichting Onderdak begeleidt mensen die al jarenlang aan de zijlijn staan en zich niet meer gezien of gehoord voelen. De stichting kiest voor deze zorgmijders een aanpak die aansluit bij de ambitie van het Landelijk Schakelteam Aanpak mensen met verward gedrag. Werkt de methode in de praktijk inderdaad beter dan die van andere, reguliere hulpverlenende instanties? De stichting heeft subsidie aangevraagd voor nader onderzoek, samen met Stichting LESI, het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie.Ā 

 

De cliĆ«nten van Stichting Onderdak hebben te maken met forensisch-psychiatrische problematiek in combinatie met problemen die zich op meerdere leefgebieden afspelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verslaving en verstandelijke beperking. In veel gevallen zijn deze mensen ā€˜klaar met de hulpverleningā€™, ze staan niet (langer) open voor begeleiding of behandeling. Dit mijden van zorg heeft een negatieve weerslag op hun eigen leven, maar zorgt ook voor overlast in de samenleving. Stichting Onderdak werkt daarom ook buiten kantooruren aan snelle, passende oplossingen voor (potentiĆ«le) cliĆ«nten Ć©n voor gemeente, politie en de veiligheidsregio.

Samen met LESI

Stichting Onderdak sluit met haar aanpak aan op de ambitie die het Landelijk Schakelteam beschrijft in bouwsteen 3 van de Lokale aanpak mensen met verward gedrag: vroegsignalering en daarna direct doorpakken. Deze ambitie sluit nauw aan bij de werkwijze van Stichting Onderdak, waar de hulpverleners de Presentiebenadering van prof. Andries Baart gebruiken om door vroege aansluiting te komen tot de-escalatie van problemen voor cliƫnt en samenleving. LESI kent de werkwijze van Stichting Onderdak en werkt graag mee aan nader onderzoek. De vraag: Wat is nodig om 24/7-hulpverlening te leveren en wat zijn de effecten van vroegsignalering en doorpakken?

Onderzoek

Het onderzoek zal zich met name richten op:

  • het aantal klanten dat via de proactieve, aansluitende benadering van Stichting Onderdak (extra) in beeld komt,
  • de aard van hun problemen,
  • de duur en inhoud van de eerste aanpak in het voortraject (niet-gefinancierd volgens de huidige wet- en regelgeving),
  • de waardering die klanten en samenwerkende partijen hebben voor deze vorm van vroegtijdige signalering en hulpverlening.

Projectgroep

Voor het onderzoek wordt een projectgroep opgezet, bestaande uit twee teamcoaches en de directeur van Stichting Onderdak, een projectleider, een ervaringsdeskundige en vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem en GGD Gelderland-Midden. De uitkomsten worden gedeeld met het Landelijk Schakelteam, de gemeente Arnhem en andere gemeenten in Gelderland en Overijssel.

Eerder onderzoek

Met de nieuwe onderzoeksaanvraag borduurt Stichting Onderzoek voort op eerder onderzoek waar de stichting aan meewerkte. Dit werd uitgevoerd door Karin Jensen, die in 2015 afstudeerde aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp Match en Mismatch tussen professional en cliĆ«nt in de hulpverlening. Jensen bekeek daarin de methode van Stichting Onderdak, die gestoeld is op de Presentiebenadering van prof. Andries Baart en benoemde in haar eindconclusie zes factoren die bepalend zijn voor het – al dan niet succesvol – bieden en ontvangen van structurele hulpverlening. Deze factoren zijn: relatie, (relatiegerichte zorg), bekwaamheid professional (ingebouwde beperkingen van de aanpak), cultureel (botsende werelden), conceptueel (welk inzicht in de werkelijkheid telt), kennis (kennis van ontwikkelings- en gedragsproblematiek) en bureaucratie (wet, regels en afspraken).

Stichting Onderdak nam Jensens aanbevelingen mee in de doorontwikkeling van haar werkwijze. Het voorgenomen nieuwe onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de verbeterde aanpak werkt en hoe die verder aangescherpt en breder toegepast kan worden.