Hoe te kwartiermaken, een uitstekend uitgangspunt

De presentiebenadering binnen Stichting OnderDak is een groot goed. Hoe kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat dit niet gaat vervagen en dat de ambulant begeleiding deze methodiek niet alleen als hulpmiddel gebruikt, maar zich ook hieraan conformeert.

Als mensen zelf geen zorg vragen of dit niet willen of kunnen accepteren, kan bemoeizorg een oplossing zijn. Hierbij proberen verschillende partijen hulp te bieden aan zorgmijders: mensen die geen zorg of hulp accepteren, terwijl ze dit wel nodig hebben. Zij hebben dan vaak (psychische) problemen op verschillende vlakken die ze zelf niet kunnen oplossen. Zij vragen bijvoorbeeld niet altijd om hulp nadat hun stabiele basis is ingestort. Of ze durven bijvoorbeeld niet naar buiten omdat ze bang zijn, maar willen dit niet laten merken. Voor de reguliere hulpverlening kan dit een grote uitdaging zijn, want zij kunnen dan niet de hulp bieden die nodig is.

Als je zelf geen zorg nodig hebt, is het misschien lastig voor te stellen hoe moeilijk het kan zijn om afhankelijk te zijn van zorg van anderen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom sommigen, waaronder vaak mensen met een psychiatrische achtergrond, geen ondersteuning willen ontvangen. Probeer je in te leven in de zorgmijder. Waarom wil hij of zij geen hulp? Onze klanten hebben vele hulpverleningstrajecten doorlopen die ze niet hebben ervaren als goede zorg, waardoor ze wantrouwend tegenover de hulpverlening staan.

Het kan te maken hebben met angst of schaamte, maar het is ook mogelijk dat iemand zijn eigen probleem nog niet inziet. In het geval van een verslaving willen mensen vaak niet geholpen worden, omdat ze niet van de verslaving af willen of de ernst ervan niet inzien. Bij deze groep mensen kan ook meespelen dat ze hun zelfstandigheid niet willen opgeven. Kortom: Er kunnen veel verschillende redenen zijn waarom mensen hulp niet accepteren.

Probeer een gesprek aan te knopen met de persoon die zorg behoeft. Waarom wil diegene geen hulp? Als ze zich bijvoorbeeld schamen, kun je dit met praten proberen weg te nemen.

Als de hulpbehoevende nog steeds hulp weigert nadat je een of meerdere gesprekken hebt aangeknoopt, is het wellicht tijd om bemoeizorg via onze kwartiermakers van Stichting OnderDak in te schakelen. Deze zorg wordt verleend door een ervaren multidisciplinair team die laagdrempelig insteken. Zij proberen de drempel voor hulpvraag te verlagen voor de zorgmijder. Ze brengen in kaart wat het probleem is en welke ondersteuning iemand nodig heeft. Daarna verwijzen ze de persoon naar een geschikte hulpinstantie

Mensen die zorg mijden, willen vaak hun zelfstandigheid niet inleveren. Als je dit weet, kun je tactisch deze angst proberen weg te nemen. De presentiebenadering kan je hierbij helpen.

Een voorbeeld is Ben Dakloos.
Zijn naam zegt genoeg, het verhaal is indrukwekkend en onalledaags.

Lees het artikel, en laat je inspireren!

Medewerker Hakem aan het woord

Met onderstaand schrijven heeft Hakem aan Burgers Zoo een verzoek gedaan voor een nuttige en gedenkwaardige dagbesteding. Zo zie je maar dat met een goed verhaal en een duidelijke uitleg je veel kan bereiken ondanks de beperkte middelen. Op de website wordt dit stuk als nieuwsblog geplaatst.
……………………………………………………………………………………………………………..
Mijn naam is Mohamed Hakem en ik ben ambulant begeleider bij Stichting Onderdak. De Stichting biedt onderdak en geeft begeleiding aan zorgmijders en mensen die aan de onderkant van de samenleving leven. Soms door eigen toedoen, maar meestal door nare omstandigheden in hun levenswandel. Deze mensen zitten dag in dag uit in een ellendige situatie.

Mijn functie in het begeleiden van deze mensen is het werken aan vertrouwen en het bieden van basale hulp en begeleiding in hun dagelijks functioneren. Ik bied ze graag andere perspectieven om zo iets aan hun situatie te verbeteren, leefbaar te maken en te houden. Ze maken zelden iets leuks mee.
Van de week vroeg ik aan één van mijn klanten naar een dierbare herinnering uit zijn verleden in Arnhem. Hij noemde dat hij vroeger met zijn gezin naar de dierentuin is geweest. Nog wel de dierentuin van zijn vader, Burgers Dierentuin. Hij kan de oude ingang van het park nog herinneren.
Ik ben toen aan vier andere klanten gaan vragen waar ze graag een bezoek aan willen brengen.
De meesten lieten de naam Burgers Zoo vallen.

Namens deze vijf mensen doe ik een verzoek:

Is het mogelijk dat deze vijf kansarme inwoners van Arnhem gratis toegang kunnen krijgen om een dag in uw dierentuin te genieten van alles wat Burgers Zoo te bieden heeft. Ze zullen hun ogen niet geloven als ze de vernieuwingen van de Bush zien.
Er komen ook twee begeleiders mee ter ondersteuning en om te zorgen dat deze mensen van het park kunnen genieten.
Het zijn lieve en betrouwbare bewoners van Arnhem.
Die dag zal voor deze mensen een gedenkwaardig dag worden, waar ze weer even vooruit kunnen.
……………………………………………………………………………………………………………….

Het bovenstaande verzoek is gehonoreerd en woensdag 19 juni jl. hebben vijf klanten van Stichting Onderdak, inclusief begeleiders, genoten van alle bezienswaardigheden, prachtige kleuren en het warme weer. Wat is Burgers Zoo mooi geworden.
Ondanks dat we met de klanten hadden afgesproken dat we uiterlijk 16.00 uur zouden vertrekken, is het toch met een uur uitgelopen. Want uiteraard moet onderweg nog van alles op de foto worden vastgelegd. Daar nemen ze dan ook gewoon de tijd voor. Ik heb dat gewoon toegestaan, omdat ik zag dat ze erg aan het genieten waren.

Een klant heeft namens iedereen het volgende gedeeld:
“Allereerst erg bedankt voor dit plezierige dagje uit. We hebben super genoten, zowel van het park als van ons gezelschap. We gaan elkaar meer zien en contact onderhouden. Weer een top dag vol nieuwe herinneringen
. “We needed this!”

Nogmaals mijn dank aan dhr. A. van Hooff, Didy Witmans en Burgers Zoo namens Stichting Onderdak, begeleiders en de vijf enthousiaste en tevreden klanten

Zorgvuldigheid

Geïnspireerd op de conferentie ‘Vroegsignalering en eerste hulp aan kwetsbare daklozen’, door: Bart Jensen

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Het is een heel actueel onderwerp waar al veel over gesproken en geschreven is. Meer dan ooit moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken, opletten dat ze de persoonsgegevens rechtmatig, transparant en behoorlijk verwerken. Gestreefd wordt hiermee te komen tot harmonisering van de nu versnipperde privacywetgeving. Ze zeggen dat dit een stap vooruit is. Uiteraard doet dit ook veel stof opwaaien. Het feit dat bij bemoeizorg vele partijen zijn betrokken, maakt de gegevensuitwisseling er niet eenvoudiger op. Toch is de informatie-uitwisseling van belang om in schijnbaar uitzichtloze situaties de zorgwekkende zorgmijders op te sporen en de hand te reiken. Omdat bemoeizorg bedoeld is voor mensen die zelf geen zorg vragen, geven zij ook niet altijd toestemming voor de uitwisseling van persoonlijke (medische) gegevens. In zo’n geval wordt de privacywetgeving door zorgverleners veelal gezien als belemmering. Desondanks blijft zorgvuldig handelen een pre.

Stichting Onderdak organiseerde op 27 november 2018 de conferentie ‘Vroegsignalering en eerste hulp aan kwetsbare daklozen’.
Willem Draaisma, directeur van Participe Advies, trad op als dagvoorzitter. Andere sprekers waren Jan Zandijk, kaderlid Stichting Presentie, Dr. Bauke Koekoek, lector Psychiatrische Zorg aan de HAN en Dr. Gert Schout, hoofdonderzoeker projectleider BOPZ bij VUmc en een bestaande klant van Stichting Onderdak.
Met veel plezier en enige trots kijken wij terug op deze bijzondere dag. De inspirerende sprekers en dagvoorzitter, het veelzijdige programma en de frisse locatie maakten deze conferentiemiddag tot een succes: Bruggen bouwen door in te zetten op enthousiasme en zorgvuldigheid.

Het Posttheater aan de Roosendaalseweg in Arnhem vormde het decor van de bijeenkomst.
Vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, GGD, zorginstellingen, politie en betrokken burgers waren aanwezig. Deze deelnemers werden aan de hand van vragen en het ervaringsverhaal van klant Arnoldus geprikkeld tot nadenken over verschillende gezamenlijke opgaven op het gebied van presentiegericht werken en aandachtsgebieden voor het organiseren en ontvangen van structurele hulp aan zorgmijders.

De kern van het verhaal is dat aansluiting met zorgwekkende zorgmijders vraagt om een zorgvuldige bejegening waarbij de professional niet zijn eigen agenda op de voorgrond stelt, maar de percepties van de ander. Kwartiermaken en presentie hangt sterk samen met het bouwen van bruggen tussen de informele wereld en de bureaucratische wereld. Door deze bruggen zorgvuldig te leggen, zorg je ervoor dat mensen op psychosociaal gebied ondersteund worden bij het vergroten van hun kwaliteit van leven en het vervullen van sociale rollen bij het ontwikkelen en in stand houden van netwerken in de wijk. Maar zoals in de eerste alinea vermeld, dient tevens met de nieuwe privacywetgeving rekening gehouden te worden.  Dit was immers een discussiepunt wat in het interactieve gedeelte aan de kaak werd gesteld. Er bestaat een convenant bemoeizorg. Hierin is opgenomen, dat wanneer een handeling in het belang van de klant verricht wordt, genoemde niet verwijtbaar is.

Maar wat is dan ‘zorgvuldigheid’? Zijn wij niet degenen die de problemen in stand houden. Heeft Stichting Onderdak ook niet als taak binnen centrumgemeente Arnhem de OGGZ zodanig op te voeden zodat ZIJ als ambulant werkers de zorgmijders de juiste ondersteuning kunnen bieden? Met dit als doel de reguliere zorg sterker maken. Wat in de conferentie ook aan bod kwam, is dat hoe meer je een persoon of organisatie beschuldigd van het feit dat men te outreachend of te orthodox werkt, des te bureaucratischer men wordt. Bureaucratischer in de zin van nieuwe regels invoeren en protocolleren, zodat men tijdens de inspecties en audits zich keurig kan presenteren als professioneel bedrijf. En dat daarbij direct voldaan kan worden aan de privacywet, is mooi meegenomen.

Je kunt de conferentie zien als een aanklacht tegen de ver doorgeschoten systeemwereld. Het gaat hierbij om het kantelen van een doorgeschoten systeemwereld naar een zinvolle leefwereld. Veel organisaties experimenteren met regelarmheid om zo, met de bedoeling van de organisatie, bezig te willen zijn. Ook het meer in stelling brengen van de professional, onder andere door het verminderen van managers, is een poging om weer dichter bij de leefwereld te komen. Dat lijkt me een mooie ambitie, want waarom zou je meer regels hanteren dan noodzakelijk.
Het onderscheid tussen de leef- en de systeemwereld is overigens niet nieuw. Maar ook hier lopen organisaties tegen de strakke wet- en regelgeving aan.
Maar juist een organisatie als Stichting Onderdak heeft een bepaalde mate van ruimte en vrijheid nodig, willen zij hun medewerkers zo present mogelijk kunnen laten werken. Zowel met de klant als collega’s onderling. Ook hierin is zorgvuldigheid een essentieel onderdeel.

 

 

Vroegsignalering en eerste hulp aan kwetsbare daklozen

Onze ervaringen als kwartiermakers zijn veelal afwisselend en we maken veel bijzondere dingen mee. Zo ook met de casus Ben Dakloos!
Ben is een grote man van ongeveer 2 meter en weegt 130 klio. Een tijd geleden werd Ben onwel tijdens een bezoek aan het gemeentehuis in Deventer. Na enige onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat hij zo verzwakt was, dat hij zelfs geen fietstest mocht doen van de cardioloog. Dus werd Ben naar huis gestuurd.

‘Maar Ben is op de fiets en heeft geen (t)huis.’

Omdat Ben zich voortdurend beweegt in het gebied tussen Deventer en Olst-Wijhe en de uiterwaarden van de Ijssel, zijn wij ongeveer 4 weken bezig geweest om Ben te vinden. Uiteindelijk troffen wij Ben aan bij het Wijhese Veerpontje. Samen met zijn hond. Ben en zijn hond waren onafscheidelijk en liepen nachten lang te dwalen over straten en weilanden.

In het eerste contact met Ben blijkt dat hij eigenzinnig, koppig, terughoudend en achterdochtig is. Het duurde dan ook enkele weken voordat Ben enige vorm van hulp wilde accepteren. We hebben veel geïnvesteerd in het opbouwen van vertrouwen door betrouwbaarheid te tonen in het nakomen van afspraken. Terwijl Ben vaak niet zijn afspraken bij ons nakwam. We hebben bovendien veel tijd en energie gestopt in het steeds opnieuw maken van contact, zelfs als we stad en land moesten afzoeken naar Ben en zijn trouwe vriend. Ben kreeg van ons een warme jas en een telefoon, en elke week zorgden we voor wat eten.

Het eerste beetje vertrouwen

Na 3 maanden kreeg Ben wat vertrouwen in de hulpverlening. We kregen we hem zelfs zover dat zich in ging schrijven bij de gemeente als dakloze voor een uitkering. Maar om deze uitkering te kunnen aanvragen moest hij een identiteitskaart hebben. Dat bleek niet eenvoudig te zijn. Niet alleen door de lange periode dat hij dakloos was, maar ook door het onvermogen van gemeenteambtenaren om met deze situaties om te gaan Ă©n de bureaucratie binnen de gemeente. Na 21 loketten te hebben afgelopen, met veel frustraties en oponthoud, had Ben na vijf maanden eindelijk een identiteitskaart en kon hij een daklozenuitkering aanvragen.

Justitie weer in beeld

Vanaf dat moment gingen we elke week samen zijn post ophalen, om dit samen met hem te bekijken en te verwerken. Tevens spraken we met hem door wat hij nog wilde doen, met als doel te sturen op menswaardige en passende huisvesting.
Maar
 Plotseling, op een dag toen we zijn post gingen ophalen, werd hij door de politie opgepakt in verband met een oude openstaande zaak. Hij moest nog 59 dagen zitten. Dit heeft er voor gezorgd dat we Ben drie maanden uit het oog zijn verloren. Niet enkel omdat hij zijn tijd uit moest zitten, maar ook omdat hij dacht dat wij hem verraden hadden.

Krantenknipsel

Inmiddels zijn we zeven maanden verder. We zijn wederom richting de bekende plekken gereden om hem te zoeken en hebben daar met wat mensen gesproken. We ontdekten via de gemeente dat hij geld gepint had in de omgeving Deventer, maar dat was ons enige spoor.
Na het nodige speurwerk te hebben verricht, kwamen we erachter dat hij in de schuur lag van zijn zus. Hij was inmiddels flink aangekomen en zijn conditie was sterk achteruit gegaan. Ben vertelde dat hij wekenlang in de schuur had gelegen, omdat hij eerst op krachten moest komen.

Opbouwen van contact

Na 2 maanden kregen we een mailtje van Ben. Hij beschreef daarin ondermeer wat er allemaal in die tijd gebeurd was; Zijn familie wilde zijn hond niet opvangen en zijn gezondheid ging hard achteruit. Gedurende de tijd dat Ben in de penententiaire inrichting zat, is hij veel in gewicht aangekomen. Hij slikte medicatie en was erg passief.
Ze hadden hem geplaatst in Hoofddorp. Nadat zijn detentie erop zat, is Ben naar huis gelopen. Hier heeft hij 3 dagen over gedaan.
Zijn wantrouwen tegen politie, justitie en andere aanverwante instanties, is op dat moment groter dan ooit. “Zij verlenen geen hulp” zei hij, “ze duwen er wat pillen in en laten je dicht slibben”. “Als je weg mag dan moet je maar zien hoe je thuis komt”.

Ons contact met Ben verliep stroef. We spraken bijvoorbeeld af op een neutrale plek omdat hij niet wilde dat wij wisten waar hij verbleef. Na een aantal weken kwam het hoge woord eruit en liet Ben los dat hij dacht dat wij de politie hadden gebeld. Dat was dus niet zo! Sterker nog, we hebben geprobeerd om via onze contacten bij justitie, hem daar weg te houden in verband met zijn slechte gezondheid.
Dat is helaas niet gelukt, het systeem bleek toch nog krachtiger dan het individu.

Bureacratie en regelgeving gooien roet in het eten

We zijn inmiddels een jaar verder. We hebben een woning gevonden voor Ben. Omdat zijn uitkering niet toereikend was, hebben wij de eerste huur en borg voorgeschoten. We wilden immers de kans op deze woning niet voorbij laten gaan en het op geld laten stuklopen.
Ben is gaan wonen in Heino… gelegen in een gemeente waar Stichting Onderdak geen gecontracteerde zorgaanbieder is. We hebben daarom Ben overgedragen aan het Bijzonder Zorg team uit Deventer. Desondanks zoeken we Ben bij tijd en wijle op. Gewoon om te kijken hoe het met hem gaat.

Omgaan met achterdocht en wantrouwen

Ben en zijn hond hebben momenteel een dak boven hun hoofd. Ben leidt een teruggetrokken bestaan en is achterdochtiger dan ooit. Hij voelt zich niet vrij in zijn huis en is niet gewenst in de gemeente. Zijn gezondheid laat ook veel te wensen over. Zijn uitkering is niet toereikend. Ben komt namelijk elke maand geld tekort. Als we Ben opzoeken nemen we een tas boodschappen voor hem mee. Zelf geeft Ben aan in de tijd dat hij dakloos was, hij minder problemen had dan nu met een dak boven zijn hoofd. Hoe schrijnend is dat?

We hebben vanaf het begin behoorlijk geĂŻnvesteerd in Ben en hem gedurende een lange periode zorg verleent zonder financiering. Dit had als oorzaak dat in de gemeente Deventer alle aanvragen voor Wmo zorg via dezelfde procedure verloopt. Hulpbehoevenden die aanvankelijk geen zorg accepteren vallen daarom buiten de boot.

Complexe problematiek

Dit is geen verhaal op zichzelf. Het heeft (nog) geen happy end. Het geeft aan waar kwartiermakers mee te maken krijgen; een doelgroep bedienen waarbij een speciale aanpak vereist is en waar weinig instanties (zorginstellingen en gemeenten) een passend antwoord op hebben.

We hopen dat dit verhaal goed laat zien hoeveel contextfactoren er meespelen en problemen die daarmee samenhangen om ĂŒberhaupt een zorgtraject op te starten voor een complexe casus zoals Ben Dakloos.

Stephan en Ylke

 

 

Over duivelse dilemma’s en onmacht

Ambulant begeleider Kathelijne

‘Het is gelukkig geen dagelijkse kost, maar laatst gebeurde het toch weer: een klant met een rechterlijke machtiging ging ervandoor en ik stond daarmee als ambulant begeleider voor een belangrijke afweging: linksom of rechtsom?

De klant is een jonge man met wie ik goede gesprekken heb, over de leuke Ă©n minder prettige dingen in zijn leven. Een leuk jong, zolang hij zijn medicatie tegen psychoses slikt. Maar dat deed hij niet meer en zijn vlucht maakte opname onafwendbaar. Moest ik de politie bellen om hem op te laten pakken en af te voeren naar een ggz-instelling? Of ging ik eerst zelf op zoek, met het risico dat ik de goede relatie tussen hem en mij blijvend zou beschadigen?

Ik koos voor dat laatste. Hij zou me mijn medewerking aan de opname misschien altijd kwalijk blijven nemen, maar het was wél wat op dat moment het beste voor hem was. Als ik hem zelf vond, kon ik hem misschien geruststellen en  uitleggen dat de opname onvermijdelijk was, maar niet betekende dat ik hem los zou laten.

Tegen elf uur ‘s avonds vonden mijn collega’s en ik hem, maar hij ging er helaas opnieuw vandoor. Op dat moment konden we niet anders dan de politie inschakelen. We spraken af dat zij op de achtergrond zouden blijven als ze hem aantroffen, dat ze zouden wachten tot ik er was om het woord te doen. Uiteindelijk werd hij pas de volgende ochtend gevonden, uren nadat ik naar huis was gegaan. Dat voelde heel ‘onmachtig’: ik had er voor hem willen zijn – juist omdat ik zo geloof in de presentiebenadering van Stichting OnderDak – maar had dat niet kunnen waarmaken.

Wat ik nog wel voor hem kon doen, was contact zoeken met de ggz-instelling om te benadrukken wat een leuk jong hun nieuwe patiĂ«nt is. Dat hij gebruikt omdat hij geen weg weet met zijn trauma’s en zichzelf daarom met drugs verdooft. Omdat zoveel verschillende mensen betrokken kunnen raken bij onze klanten, hoort zulke extra informatie ook altijd in hun dossier te staan. Ze zijn tenslotte meer, veel meer, dan het label van hun complexe problematiek. En als contact straks weer mogelijk is, vraag ik of ik op bezoek mag komen. Ook dat hoort bij de presentiebenadering: (even) uit het oog, is niet uit het hart. Deze jongen moet weten wat hij waard is voor mij.’

Psychopathologie in de schijnwerper

Hoe zit het nu met Raymond? Klopt zijn DSM-diagnose of brengt dat stempel hem verder van huis dan nodig is? Ambulant begeleider Arjan Meeuwsen houdt een vurig betoog voor meer kennis en ervaring op het gebied van psychopathologie, psychiatrische ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen. 

‘Wij werken met een bijzondere, multi-complexe doelgroep. Veel van onze klanten hebben te maken gehad met opnames en behandelingen, en verbleven periodes in uiteenlopende (woon)voorzieningen of waren zelfs dakloos. Een groot deel van hen is opgegeven en verstoten door de maatschappij Ă©n welzijnsorganisaties. Dat is een groot verlies, maar het belangrijkste wat ze kwijtraakten, is zichzelf. Ze voelen zich niet langer gezien als mens met mogelijkheden of perspectief. Soms ligt de oorzaak in een psychisch of psychologisch probleem, maar in veel gevallen is de situatie ontstaan door hoe de buitenwereld met hen omging en wat die van hen vond.

Raymond

Raymond* bijvoorbeeld, is begin 20. Hij staat net op eigen benen en krijgt wat financiële problemen doordat hij geen vast werk kan vinden. Raymond vindt het moeilijk om relaties aan te gaan en te onderhouden; hij heeft daardoor niet veel mensen om op terug te vallen of om zijn (nog relatief kleine) problemen mee te bespreken. Hij begint met drank en drugs, eet steeds slechter en slaapt minder (regelmatig). Als hij wordt beoordeeld komt hij ontregeld over: warrig, hyper, wantrouwend en achterdochtig. Het stempel van een DSM-diagnose is makkelijk gezet. Maar klopt dat ook?

Momentopname

Een diagnose is vaak gebaseerd op een momentopname en kan verstrekkende en jarenlange gevolgen hebben. Heeft Raymond inderdaad complexe problematiek waarvoor hij behandeld moet worden of had hij net een weekend lang gefeest en moet de hulp veel eerder gezocht worden in begeleiding op een aantal leefgebieden en hulp bij een beginnende verslaving?

Stempel

Iedere hulpverlener bij Stichting OnderDak erkent en herkent de uitdaging van de juiste diagnose of beoordeling. Maar we zien ook dat het voor veel van onze klanten ooit begon met een stempel dat (mogelijk) niet volledig correct was en vervolgens dus hulp die niet (volledig) passend was. Vele jaren later is het nĂłg lastiger om te ontrafelen hoe de vork in de steel zit: onze klanten hebben op dat moment vaak op alle leefgebieden aandacht nodig, maar welke oorzaak ligt daaraan ten grondslag? Is dat inderdaad psychiatrische en/of forse persoonlijkheidsproblematiek die behandeld moet worden? Of past een minder verstrekkende aanpak beter?

Observeren en duiden

Het is onze uitdaging om zo dichtbij mogelijk bij onze klanten te komen, om werkelijk welkom te zijn in hun (be)leven, met respect voor hun manier van leven en hun belevingswereld. Maar tegelijkertijd ook met professioneel oog en oor ingangen te vinden om advies en sturing te (mogen) bieden. Geen momentopname dus, maar een zorgvuldige zoektocht naar passende oplossingen zonder overmatige druk als een doel niet (meteen) gehaald wordt. Kennis van psychopathologie, psychiatrische ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen is daarbij eigenlijk onmisbaar: wat zie je nu precies en hoe moet je die observaties duiden binnen de context van die ene, specifieke klant? Hoe beter we daar samen – als collega’s en netwerkpartners – in worden, hoe minder mensen als Raymond van de wal in de sloot raken.’

*) De naam Raymond is fictief; de beschrijving berust niet op een werkelijke persoon.

Zeg het maar: wat ga je doen?

Voor de deuropening: Annelies Hutten en Stephan van Embden

Het ligt niet per se voor de hand: twee Nederlandse zorgaanbieders die elkaar ontmoeten in  Portugal. Maar het wordt logisch als je weet dat beide organisaties zich inzetten voor dezelfde soort doelgroep, die soms gebaat is bij een herstelperiode in het buitenland om zich te ontworstelen aan een ongezond netwerk en oude patronen. Annelies Hutten van Terwille vertelt wat het werkbezoek opleverde.

‘Het was even zoeken, daar in Portugal, maar directeur Stephan van Embden wist ons op afstand naar het terras te leiden waar we elkaar zouden ontmoeten. Al tijdens de koffie herkende ik veel in hoe Stichting OnderDak haar doelgroep benadert. Net als bij Terwille bestaan er voor hen geen hopeloze gevallen. De gewoonheid, het eindeloze vertrouwen in mensen met complexe problematiek en het aangaan van wat nodig is 
 daarin hebben we elkaar gevonden. We gaan allebei uit van eigen kracht en vooral ook van gelijkwaardigheid.

Na de koffie nam Stephan ons mee naar een karakteristiek, Portugees huis. De cliĂ«nten en het echtpaar dat hen begeleidt, waren bezig in de tuin, rommelden in de keuken en deden al die gewone dingen die je doet als je ergens woont en leeft. Wij hebben eenzelfde soort locatie, maar dan in Frankrijk. Mensen zijn daar even helemaal weg uit Nederland en dat is soms echt nodig, omdat hun netwerk destructief is geworden. De eerste twee weken genieten ze enorm van de rust, maar daarna komt toch de vraag “Wat nu?” Terwille geeft daarop hetzelfde antwoord als Stichting OnderDak: “Zeg het maar: wat ga je doen? We organiseren het niet voor je, maar we helpen je wĂ©l!” Hun gewone leven moet weer ‘aan’.

Stephan benoemde wat wij ook ervaren: je steekt je nek uit voor cliĂ«nten, wilt hen bieden wat ze nodig hebben, maar bent je tegelijkertijd bewust van de lijntjes waarbinnen je moet blijven. Dan kan je soms verantwoord een risico nemen, maar dat zorgt nog weleens voor een spanningsveld: we moeten ons werk en het ‘waarom’ vaak uitleggen aan gemeenten, verzekeraars en buurten. Het vraagt bij tijden nogal wat durf en creativiteit om voor je doelgroep te staan. Achteraf hoorde ik dat ons bezoek Stephan extra handvatten heeft gegeven om de positieve insteek vast te houden. Dat is het mooie van uitwisseling: een frisse blik en inspiratie helpen je om uit je dagelijkse praktijk te stappen en nieuwe invalshoeken te zien. Voor ons werkt dat precies hetzelfde.

We hebben Stichting OnderDak dan ook van harte uitgenodigd om naar Groningen te komen. Dan kunnen we verder praten en onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik kan me voorstellen dat klanten die niet lekker zitten in Groningen een plek kunnen vinden in Arnhem, en vice versa. Of dat OnderDak in Portugal een plek biedt aan Spaanstalige vrouwen die wij helpen om uit de prostitutie te stappen. Het zou mooi zijn als we in de toekomst op elkaar terug kunnen vallen, als we een soort ketensamenwerking kunnen starten. Want het onderweg gaan met cliĂ«nten is vaak complex, dus hoe meer kennis en kunde we delen, hoe beter; deze uitdaging gaan we beiden niet uit de weg!’

Woonoverlast: (n)iets aan te doen?

Overlast van mensen met psychiatrische problemen, hoe los je dat op? Radioprogramma Kwesties (NTR via NPO1) besteedde er in de uitzending van 13 mei aandacht aan, specifiek gericht op de gemeente Arnhem. Brengen strengere maatregelen als tijdelijke uithuisplaatsing inderdaad de verlichting waar de maatschappij om vraagt? Volgens Stephan van Embden, directeur van Stichting Onderdak, is de materie complexer dan in Kwesties werd geschetst.

Van Embden stoorde zich aan de teneur van de radio-uitzending, waarin een aantal gespreksdeelnemers organisaties als Stichting OnderDak wegzetten als geldbelust, weinig betrokken bij klanten en buurtbewoners, en onvoldoende slagvaardig. Van Embden: ‘De realiteit is dat het met zorgmijdende mensen met complexe psychiatrische problematiek lastig scoren is: onze klanten moeten het doen met een (te) beperkt aantal geĂŻndiceerde begeleidingsuren en hebben een lange, hobbelige weg te gaan naar herstel, voor zover dat al haalbaar is. Met dat feit hebben we gewoon te dealen.’ “Woonoverlast: (n)iets aan te doen?” verder lezen

Sfeercoach Luciën over agressie in het werk

Het is Koningsnacht in Arnhem als sfeercoach Luciën langs gaat bij een van de huizen van Stichting OnderDak. Het plein vóór het pand is gevuld met feestende mensen, maar binnen is de sfeer grimmig: één van de bewoners slaat zijn vuisten kapot op de deur van zijn kamer. Lucien vertelt hoe hij probeerde te de-escaleren, maar uiteindelijk toch een klap opving.

“Juist die avond liep ik de late dienst alleen; normaal gesproken werken we in duo’s, maar we splitsten op om de vinger tijdens deze feestnacht in al onze huizen goed aan de pols te houden. Dus stond ik in mijn eentje tegenover de man die zijn agressie botvierde op deuren en muren. Het liefst wilde ik hem uit de groep hebben, dus naar buiten. Maar daar stond een massa feestvierders en politieagenten, met alle extra prikkels van dien. Toch maar binnen blijven dan, met het risico dat de onrust van deze ene bewoner zou overslaan op de andere mannen. Ik duwde hem met zachte hand zijn kamer in: ‘Wat doe je nou, je hebt de knokkels helemaal kapot, ga nou eens even rustig zitten.’ “Sfeercoach LuciĂ«n over agressie in het werk” verder lezen

Soms vallen, altijd weer opstaan

Twee maanden geleden kwam Thijs (21) terug uit Portugal. Stichting OnderDak hielp hem daar om in alle rust zijn leven weer een beetje op orde te krijgen. Hoe vergaat het hem nu, terug in Arnhem?

‘Alles bij elkaar genomen gaat het goed. Ik woon zelfstandig, op een kamer in een van de huizen van Stichting OnderDak, en red me daar prima. Verder ben ik blijven sporten, omdat ik in Portugal merkte dat ik me daar beter door voel. Het contact met mijn ouders is weer een heel eind hersteld; ik had toevallig net nog mijn moeder aan de lijn. En de ‘vrienden’ van vroeger, die spelen geen rol meer. Maar het leven is vallen en opstaan, en dat geldt zeker als je van ver komt. Dus ja, ik ben sinds mijn terugkeer ook weer even afgedwaald van het goede pad. “Soms vallen, altijd weer opstaan” verder lezen